pátek 31. ledna 2014

6. 7. 2013 Praha


Dne 6. července se v Praze uskutečnila první z manifestací za obnovu rodiny a vzkříšení národa. Toto shromáždění bylo součástí Kongresu obnovy národů konaného u příležitosti svátku mistra Jana Husa.


Program manifestace:
15.00: začátek manifestace
16:00: Staroslověnská liturgie Ukrajinské pravověrné řecko – katolické církve v ČR a při ní zveřejnění svatořečení Jana Milíče z Kroměříže
18.00 - 21:00: večerní shromáždění křesťanských evangelikálů na téma „Husův odkaz národům Evropy“.
Od 22.00 celonoční modlitební bdění na Staroměstském náměstí u pomníku Jana Husa


Příspěvek pronesený za ukrajinskou pravověrnou církev:
Naše UPŘKC v ČR se přidala k výzvě Kongresu obnovy národů. Přišli jsme na Václavské náměstí prohlásit Boží slovo. Bůh chce svou mocí křísit mrtvé duše, které mají vtělovat Boží zákony. Potom nastane obnova rodin a vzkříšení národů.
Má veliký význam, že jsme se tu shromáždili v den hrdinské smrti Jana Husa. Mluvíme-li o Husovi, nejde nám o teologické dohady ohledně učení o svátostech nebo o definici církve. Ani Kostnickému koncilu o ně prvořadně nešlo. Husovu žádost vést teologickou debatu, v Kostnici odmítli. Koncil nechal Husa upálit, proto protože otevřeně odsuzoval jejich způsob církevně-světské vlády. Metal jim do očí, že oni sami neposlouchají Boha, že kupčí s Duchem Svatým a z evangelia činí jen prostředek svého vládnutí.
Skutečnou příčinou, proč Hus i dnes rozděluje křesťany, nejsou hereze, za něž ho v Kostnici formálně odsoudili. To už křesťany dnes nerozděluje, naopak – většina církví se dnes sjednocuje na tom, že nevěří v Boží slovo. Ani ti, kdo si říkají katolíci, už dnes nevěří v moc slova Ježíše Krista: „Toto je moje tělo“. Na KTF nás učili, že Ježíš je v Eucharistii přítomen stejným způsobem, jako je papež přítomen v učebně skrze svou fotografii. A takové profesory žádný kostnický ani vatikánský ani avignonský úřad neupaluje ani netrestá. Proč? Protože takoví nevystupují proti vládnoucím církevním elitám a nenabourávají jejich církevně-politickou koncepci.
To co skutečně rozděluje církve a skupiny křesťanů, jsou rozdílné lidské představy o Božím království na zemi. Toto rozdělovalo už apoštoly. A stejně je to i dnes.
Já nemluvím o Husovi proto, abych jitřil staré rány, ani proto, abych se škodolibě smál ze zaslepenosti tehdejších církevních farizeů.
Mluvme o tomto nespravedlivě zabitém knězi a hlasateli pokání; mluvme o Husovi, abychom vytyčili cestu k duchovnímu probuzení, které Bůh plánuje. Bohu se nelíbí to, co předvedli Husovi pronásledovatelé. Bůh nenávidí způsoby a záměry těch, kdo v Praze zlikvidovali misii Jana Milíče a jeho vzorovou obec křesťanů Nový Jeruzalém. Bohu se hnusily i činy, těch, kdo rozehnali a pronásledovali žáky sv. Metoděje; i činy těch kdo zavraždili sv. Václava a pronásledovali jeho příznivce; a smýšlení těch kdo vyhnali žáky sv. Prokopa ze Sázavy – právě tak jako se Bohu nelíbilo počínání těch, kdo chodili po církevních obcích založených apoštolem Pavlem a tvrdili křesťanům, že se musejí dát obřezat. Toto vše se dělo ve jménu evangelia – ale bylo to evangelium falešné, nevedoucí k životu a k duchovnímu vzkříšení.
Protože příchod Božího království na zem spočívá v bezpodmínečném přijetí jeho slova a jeho zákonů. Bůh sám uskuteční příchod svého království. On sám si vyvede svůj lid ze všech národů – církev Boží, jež bude bez poskvrny a vrásky, jako nevěsta připravená pro svého ženicha. Jeruzalém od Boha sestupující, město Boží, Matka nás všech, Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama. Ona rozšlápne hada, protože porodila toho, jenž bude vládnout národům. Buďme jejími potomky - zachovejme přikázání Boží a mějme svědectví Ježíšovo. Amen.


KONGRES OBNOVY NÁRODÚ 2013: reportáž
Mistr Jan Hus: ,, Proto milý křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti:
Neboť pravda tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné, jež je věčné odloučení od Boží milosti.,,
Z díla Výklad víry, Desatera

Kongres obnovy národů - na svátek Mistra Jana Husa
Pod názvem Husův odkaz národům se konal mezinárodní ,,Kongres obnovy národů,, v Praze dne 6. 7. 2013 na Václavském náměstí pod sochou knížete Václava. Husův čin vyzdvižení Božího slova a Krista nad lidskými institucemi, jeho odvaha postavit rozum jednotlivce a jeho svědomí pod vládou Slova nad vševládnou mocí té doby je čin, kterým začíná novověk a končí středověk.
Ukrajinský blok
Shromáždění mělo dva časové bloky po třech hodinách a začalo v 15. hodin a končilo v 21. hodin. V první části od 15. do 18. hod. proběhl ukrajinský blok a od 18. do 21. hod. evangelikální část. Ukrajinská církev řecko-katolická, která nemá jurisdikci na Vatikán a v ČR ještě není uznána měla hlavní motto ,,Obnova rodin a vzkříšení národů“ jako odkaz na Husovu výzvu obranu Pravdy. V úvodu promluvili tři zástupci katolických organizací. Ing Pavel Pešek promluvil o situaci kostela sv. Michala, kde svého času kázal i Mistr Jan Hus a Jakoubek ze Stříbra. Tento kostel, který je i reformační památkou je dnes používán nejen ke komerčním účelům, ale provozují se zde sexuální presentace, akce homosexuálů a satanistů. V projevu použil výzvu k magistrátu. Valentin Papazian promluvil za sdružení bojující za práva otců a Aleš Hrdina ze společnosti ,,Střídavka,, hovořil o nutnosti řešení problémů rozvedených rodičů.
Potom zahájil br. Stanislav Cigánek blok jmenované ukrajinské církve liturgickou částí. V kázání o Husovi a o Janu Milíči z Kroměříže, který byl předchůdce Husův, oznámil, že paralelně ve stejné době se koná v Ukrajinském Kyjevě kanonizace Jana Milíče z Kroměříže jako svatého proroka všeobecné církve. Z Ukrajiny byl dovezen obraz Milíčův, malovaný pro tuto akci. Ukrajinská církev si cení toho, že tento prorok církve jasně odhalil Antikrista v Církvi a v Praze zformoval prorockou obec Jeruzalém, jako vzor pro Evropu. Zde byly obrácené prostitutky a byla zde kazatelská škola. Palacký řekl, že kázání Milíčovo zasáhlo ducha českého národa a připravilo ho na vystoupení Husovo s evropským rozměrem. Vedle českého kázání zaznělo kázání dalšího kazatele v ukrajinštině.
Ukrajinský blok byl zjevením hluboké upřímnosti ukrajinských věřících, kteří při vysluhování Večeře Páně klečeli na dlažbě. Též po celou dobu drželi obrázky celé „tradiční rodiny“ a svým stylem pokory a prostoty kontemplativního typu křesťanské zbožnosti kontrastovali s následným evangelizačním blokem zahájeným dynamickými chválami na kytaře a nástrojích.

Evangelizační blok
Od 18. hodin začal „evangelikální blok“ promluvou V. Lamra o tom, čím byl Hus výjimečný pro svět. Jeho objev úlohy svědomí jednotlivce pod vládou Božího Slova stojí dnes opět jako tehdy v protikladu k zotročujícím tendencím nadnárodních institucí. Tento aspekt Husova odkazu je opět ostře aktuální, protože v dnešní době křesťané čelí útokům na svobodu svědomí a na tradiční formu rodiny. Následovala část promluv na téma Hus a Pravda.
Výzvu k obrácení národa udělal emeritní biskup slezské evangelické církve Stanislav Pietak. Historička paní Marie L. Neudorflová, Ph.D. z husitské církve hovořila ve svém příspěvku „Mistr Jan Hus a naše současnost“ o střetnutí sil středověku a nové pojetí zbožnosti Husovy. Bratr Jiří Potoček promluvil na téma „Pravda osvobozuje“. V průběhu promluv zaznělo také svědectví o tom, že pravda osvobozuje i muslimy. Bratr Jan Zeno Dus, evangelický farář v důchodu připomněl, že papež Jan Pavel II. vydal v jedné encyklice výzvu ke svobodě svědomí jednotlivce, která je jakoby celá opsaná od Husa a od bratří z Jednoty bratrské. Pokud by se katolíci a evangelikálové touto encyklikou řídili, došlo by k duchovnímu porozumění. Bratr Miro Almaši z Bratislavy za Slováky promluvil o tom, že Pravda je osoba, zjevená ve Slovu. Bratr Stanislav Cigánek za Ukrajince pronesl své poselství o Husovi a Milíčovi. Bratr Dan Veselý ve svém příspěvku "Jan Hus nezaháněl temnotu, ale rozsvěcel světlo" postavil pojem pravdy do nového aktuálního světla evangelia.

Po těchto promluvách začala evangelizační část, kde po hudební vložce promluvil br. David Loula o Pravdě vítězící s důsledkem pro náš národ. Po něm učinil evangelizační výzvu Václav Lamr a vyhlásil vládu Pána Ježíše nad národem, které se máme jako křesťané osobně účastnit. Přítomní byli vyzváni ke konfrontaci s Pánem Ježíšem, Spasitelem a lékařem. Anglicky mluvící turisty oslovil evangelizační výzvou černošský kazatel Aytunde Akinyemi (říkáme mu Yoni) z Nigerijské církve ,,Ohnivá hora zázraků,,. Skutečně se mnozí turisté, anglicky mluvící zastavili a přišli blíž, zvláště černoši. Po této části byla dána výzva k rozhovorům a modlitbám. V prostoru shromáždění bylo několik evangelizačních nápisů, jako například: ,,Ježíš Kristus Spasitel světa. Hus: "Stůjte v Pravdě Kristově". Shromáždění konferoval br. Martin Voráč, který mezi příspěvky četl několik Husových textů z jeho děl a dopisů. Byl zde stolek s misijní literaturou v Češtině a angličtině, věci od KPK a BTM a Gedeonské nové zákony. Zvláště anglické texty o Staroměstském orloji od sestry Hallerové byly okamžitě rozebrány.
Po 21. hodině shromáždění skončilo a od 22. hod. pokračovalo na Staroměstském náměstí, kde byly modlitby za vládu, a došlo k evangelizačním rozhovorům.
Děkujeme zvláště br. Loulovi, který zajistil část aparatury a sbor hudebníků a bratru Danovi Veselému ze Slova života, který nesl tíži fungování zvukové techniky. Děkujeme i organizacím Kristus pro každého, Gedeoncům a Brněnské tiskové misii za misijní materiály a Nové zákony. Především děkujeme patriarchovi ukrajinské pravověrné řecko-katolické církve br. Eliášovi z Kyjeva, který nás k celé akci vyzval a bratru Stanislavu Cigánkovi, vedoucímu ukrajinské církve u nás, že pomohl zorganizovat první ukrajinský blok.
Také děkujeme řečníkům, kteří svými projevy přispěli a celé hudební skupině Winner "J" pozvané br. Davidem Loulou a všem delegátům paralelně probíhající křesťanské konference v nedaleké Lucerně, kteří nás přišli podpořit.

Žádné komentáře: