čtvrtek 30. ledna 2014

Právo rodičů

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Petr Hanuš
ředitel odboru ochrany práv dětí a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Praha 27. 1. 2014
Vážený pane magistře,
ve Vašem dopise z 10. 1. 2014 (č.j. 2014/923-231/1) jste nám odpověděl:
„Požadavek, dle něhož má být zakotveno, že stát nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí, nelze v požadovaném smyslu realizovat, neboť by byl v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodně právními závazky České republiky ... (Deklarace práv dítěte OSN z r. 1959)“

Náš požadavek zní:
„1) aby bylo jasně stanoveno a zaručeno, že stát v zásadě nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí!“ a dále: „2) aby omezení rodičovských práv, odebrání dítěte rodičům a svěření do náhradní péče bylo něčím zcela výjimečným a bylo zákonem umožněno pouze v případě skutečně vážného ohrožení života či zdraví dítěte!“ (viz celý dopis Vládě ČR na:
https://sites.google.com/site/obnovarodinyvzkriseninaroda/aktivity/dopisy/zadost-vlade-cr-o-zamezeni-obchodu-s-detmi?pli=1.)
Z našeho požadavku č. 1 jste vynechal slovo „v zásadě“. Touto základní zásadou přirozeného práva je přirozená rodina jako subjekt zodpovědný za své děti. Narušením tohoto principu v nové legislativě vzniká v ČR prostor pro zločinný obchod s dětmi – tak jak se to děje ve Velké Británii a jinde.
Deklarace práv dítěte OSN z r. 1959, na níž se odvoláváte, stanovuje v rámci zásady 7 toto: „Nejlepší zájmy dětí mají být vůdčími zásadami pro ty, kdož odpovídají za výchovu a vedení dítěte. Tuto odpovědnost nesou v prvé řadě rodiče dítěte.“ Dle nové legislativní úpravy ale zjevně platí, že tím kdo rozhoduje co je a co není nejlepším zájmem dítěte je pracovník OSPOD. Zde Vámi zaváděný systém odporuje deklaraci OSN!!!
Rodiče - ne stát - jsou právními zástupci nezletilého dítěte, oni hájí jeho práva! Stát má povinnosti rodičů suplovat, v případě, že rodiče svou povinnost hrubě poruší. Úkolem legislativy soc. právní ochrany dětí je, přesně a jednoznačně stanovit, ve kterých případech k tomu dochází.
V nové legislativě není jednoznačně vymezeno, kdy nastává ten „výjimečný stav“, při němž je stát oprávněn narušit „výsostné území“ rodiny jako samostatného subjektu. Namísto toho se zavádí celoplošný dohled sociálních pracovníků nad všemi dětmi v rodinách. Tím je narušeno právní postavení rodičů a vytvářejí se podmínky pro zločinecký obchod s dětmi v ČR, neboť nikdo nemůže a nebude hájit zájmy dítěte lépe než ti, do jejichž srdce vložil Stvořitel obdivuhodnou lásku k němu - jeho vlastní rodiče.
Tato mezera v rodinném právu musí být odstraněna, neboť ohrožuje samotnou existenci národa!!!
Za Slovanskou kulturní tradici, o. s.                                                                                 Václav S. CigánekNa vědomí: ministryně práce a s soc. věcí; Úřad vlády ČR; poslanci PS ČR; president republiky

Žádné komentáře: