pondělí 29. prosince 2014

Text naší výzvy Poslanecké sněmovně z 26. 12. 2014Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny,
V pátek 26. 12. 2014 se v Olomouci a v Praze konaly manifestace za „Obnovu rodiny a vzkříšení národa“. Účastí na nich jsme poukázali na hrozbu obchodu s dětmi v ČR skrze zneužití systému juvenilní justice.

PS PČR schválila dne 8. 12. 2014 prohlášení navržené paní poslankyní Chalánkovou v souvislosti s případem Michalákových, které je velkým pokrokem a přínosem a může do značné míry přispět k zamezení hrozby obchodu s dětmi. Zákonodárce nemůže přímo vstupovat do jednotlivých případů, ale může daleko více: stanovit, nejen formou prohlášení, ale i závazně, spravedlivé principy vztahu státu k rodině. Zákonodárce tak může a je povinen zabránit zločinům proti dětem skrze nepřiměřené zásahy sociálních úřadů, jaké se dějí např. v Norsku i jinde. Na začátku prohlášení PS PČR k případu Michalákových je řečeno: „Odebrání dítěte z rodiny a jeho umístění do náhradní péče smí být jen zcela krajním prostředkem ochrany dítěte a jeho zájmů a jako k takovému k němu smí být přistoupeno výlučně v situacích, kdy není možné žádné jiné řešení, které by umožnilo ponechání dětí v jeho rodině, a to pouze na nezbytně nutnou dobu atd.“
Tento princip musí být stanoven opačně: Stát je oprávněn zasáhnout do kompetencí rodičů jedině tehdy, když rodiče vážným způsobem zneužijí svou přirozenou pravomoc. (Musí být samozřejmě stanoveno, kdy k tomu dochází. Např. tehdy, když jsou odsouzeni za trestný čin proti svým dětem.) Dokud nebude takto zaručena přirozená suverenita rodiny a na dítě bude pohlíženo jako na samostatnou jednotku, nad níž stát vykonává patronát, každá norma i iniciativa zaměřená na ochranu dětí bude zároveň i prostředkem ve stejné míře použitelným proti zájmu dítěte!
My jsme před rokem psali otevřený dopis Vládě ČR a v něm žádali: „Aby bylo jasně stanoveno a zaručeno, že stát v zásadě nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí; aby omezení rodičovských práv, odebrání dítěte rodičům a svěření do náhradní péče bylo něčím zcela výjimečným a bylo zákonem umožněno pouze v případě skutečně vážného ohrožení života či zdraví dítěte!“ atd.
Odpověděli nám z Ministerstva práce a soc. věcí ČR, že: „Požadavek, dle něhož má být zakotveno, že stát nemá právo zasahovat do rodičovských kompetencí, nelze v požadovaném smyslu realizovat, neboť by byl v rozporu ... s mezinárodně právními závazky ČR ... (Deklarace práv dítěte OSN z r. 1959) ... Na práva rodičů je tedy nutno brát vždy ohled, nicméně pod zorným úhlem zásady, že zájem dítěte musí být předním hlediskem...“
Tato zásada je nesprávná, neboť určuje za vykonavatele a obhájce „nejlepšího zájmu dítěte“ v každém jednotlivém případě státní úřad, zavádí přímý státní dohled nad výchovou všech dětí svých občanů (nebo i cizinců) a de facto tak ruší rodičovské pravomoci. Jestliže je zájem dítěte prvořadým, pak těmi, kdo tento jeho zájem garantují, jsou jeho vlastní rodiče a ne státní úřad.
Stát přece nemá oprávnění ani nástroje na to, aby přímo řídil vnitřní život rodiny. Má to ale dělat nepřímo, tím že je garantem spravedlivého a morálního hodnotového systému, v němž je manželství a rodina subjektem přirozeného práva. A zde má ČR skutečně na čem pracovat.
Právo uzavřít manželství a založit rodinu zakotvuje článek 9. Charty základních práv Evropské unie, toto právo se zaručuje v souladu s vnitrostátními zákony, které upravují výkon těchto práv, a předpokládá přirozenou autonomii rodiny.
K ochraně nejlepšího zájmu dětí je mimo jiné nutná regulace takové komerční reklamy a pseudokultury, která zneužívá téma vztahu mezi mužem a ženou k sdílení podřadných a zvrhlých obsahů; a rovněž té, která obsahuje explicitně odporné či děsící obrazy a poselství, např. propagace satanismu a černé magie, což je dnes stále běžnější.
Ve světle zločinů, kterých se systém juvenilní justice v Evropě dopouští proti rodinám a dětem, je nutné se vrátit k přirozeným principům, na nichž rodina a stát stojí a bez nichž se hroutí a zanikne.
Naše iniciativa OBNOVA RODINY – VZKŘÍŠENÍ NÁRODA Vás a celou PS PČR proto vybízí, aby byl v tomto smyslu přehodnocen zákon o sociálně právní ochraně dětí i další normy.

S uctivým pozdravem organizátoři a účastnící manifestací:
  
Ukrajinská pravověrná řecko-katolická církev
Unie otců
Fórum angažovaných křesťanů ČR, SR

Slovanská kulturní tradice
 
o. Václav S. Cigánek
                                                                                                       
Na vědomí: prezidentu ČR
                   Vládě ČR
Olomouc, Praha 26. 12. 2014

Žádné komentáře: